مدرسه اکبر نمازی 2

در این سایت فعالیت های کارکنان مدرسه اکبر نمازی 2 به ثبت شده است

نمونه سوالات پایه سوم ابتدایی

 

 

ردیف

به نام خدا

نمونه سوال بنویسیم پایه سوم ابتدایی نوبت دوم خرداد 89

نام و نام خانوادگی:                                                 نام آموزشگاه: 

سطوح حیطه شناختی

بارم

1

 

هم معنی کلمات زیر را بنویس

شروع (        )  تحمّل  (        )  نماینده  (         )  عجله  (         ) 

دانش

1

2

 

جمله های زیر را کامل کنید .

الف-خدایا ما را یاری کن تا با دوستانمان خوب و.................باشیم .

ب-لبخند صورتها را ................می کند .

پ-هوای آلوده گل ها را..................می کند .

ت-برای گردش....................به دامنه ی کوه می رویم .

درک و فهم

2

3

 

هرکلمه را به کلمه ی مخالفش وصل کن .

تمیز       ●                                        ●   غروب

سیراب    ●                                        ●   بعد

طلوع      ●                                        ●   گریه

خنده        ●                                        ●   تشنه        

زود         ●                                        ●   کثیف

قبل          ●                                        ●   دیر

درک و فهم

5/1

4

 

مرتّب کن .

الف-نوشت-در-مشخصات-دفتر-مرا-او

 

 

ب-هستم-واقعاً-زرنگی-حلزون-من

ترکیب

5/1

 

 

ردیف

به نام خدا

نمونه سوال بنویسیم پایه سوم ابتدایی نوبت دوم خرداد 89

نام و نام خانوادگی:                                                 نام آموزشگاه: 

سطوح حیطه شناختی

بارم

5

 

هرنویسنده یا شاعر را به آثارش وصل کن .

قردوسی                                           گلستان

مولوی                                             قانون

سعدی                                             شاهنامه

ابوعلی سینا                                      مثنوی

دانش

2

6

 

با کلمات زیر جمله بساز .

فردوسی:

آرش کمانگیر:

اسراف:

دویدند:

کاربرد

2

 

 

موضوع انشا:از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و10سطر بنویس .

1-فصل بهار                                                  2-مادر

                                                                         

                                                                       موفّق باشید

پروین نظرپور آموزگار پایه سوم

                                 دبستان شهید اکبر نمازی 2

 

 

 

10

 

 

 

 

 

ردیف

 

سطوح حیطه شناختی

بارم

 

1

مخالف کلمات زیر را بنویسید .

تمیز (        )  گرسنه  (        )  طلوع  (        )  زود  (        )

درک و فهم

2

 

2

کلمه های هم معنی را به هم وصل کن .

عجله                                                      لیاقت

شایستگی                                                 پاکیزگی 

نماینده                                                    مبصر

تمیزی                                                    شتاب

دانش

2

 

3

کلنه های زیر را با( ان ) یا ( ها ) یا هر دو جمع ببند .

درخت :                                                نقاشی :

شکل   :                                                پدر بزرگ : 

دانش

2

 

4

مرتّّّّّب کن .

هستم-واقعاً-زرنگی-حلزون-من

 

او-با-می کردم-می داشتم-دوستی-کاش-بازی-تا 

ترکیب

2

 

5

کامل کن .

 

     روزنامه

 

        نماز

درک و فهم

2

 

 

ردیف

 

 

سطوح حیطه شناختی

بارم

 

6

سه کلمه بنویسید که یک نقطه داشته باشند .  …….   ………  ……….

دانش

75/0

 

7

به کلمات زیر < گزار > اضافه کن وبا آنها جمله بساز .

نماز :

شکر :

درک وفهم

2

 

8

فعل جمله های زیر را بنویس .

هین کار باعث آلودگی شهر وبیماری مردم ………………

بعضی هز مردم آشغال وزباله را درکوچه وخیابان وجوی آب ………..

درک و فهم

1

 

9

هریک از کلمه ها را به جمله ای وصل کن که با آن ارتباط دارد .

لبخند                                     شنیدن آن ها شیرین است .

اخم                                      نشستن زیر سایه درختان واقعاً…….. است .

خاطرات                               با آن دنیا گلستان می شود .

لذّت بخش                             زیبایی را از صور ها می گیرد . 

تجزیه و تحلیل

2

 

10

با کلمات زیر جمله بساز .

نم نم :

لحظه به لحظه :

کاربرد

2

 

11

کلمه های زیر را دسته بندی کن .

محبّت-فوراً-سراغ-حتماً-کلاغ-کاملاً-علاقه-چراغ

 

⌂⌂⌂

 

 

 

                       پروین نظرپور آموزگار پایه سوم دبستان شهید اکبر نمازی 2         

تجزیه وتحلیل

25/2

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر 1389ساعت 18:58  توسط   | 

تحلیل کتب درسی - آموزش قرآن - پروین نظرپور

< بسمه تعالی >

فرم تحلیل کتب درسی

مشخصات بررسی کننده : نام : پروین    نام خانوادگی : نظرپور   مدرک تحصیلی : فوق دیپلم آموزش ابتدایی

مدرسه : شهید اکبر نمازی 2      کتاب : آموزش قرآن      درس :

ردیف

موضوع

صفحه

پیشنهادات جهت اصلاح

 

1

مناسب بودن طرح <خبر کتاب،قطر واندازه آن

...........

با توجه به حجم عبارت وآیات قرآن وسوره ها قطر واندازه کتاب مناسب است .

 

2

افزودن اطلاعات برای آموزش بهتر

پیشنهاد

اگر معنی بعضی ازآیات که متناسب با درک وفهم دانش آموزپایه سوم باشد نوشته شود بهتراست .

 

3

همخوانی مطالب با سطح تحصیلی دانش آموز

..........

مطالب با سطح تحصیلی دانش آموزمتناسب است .

 

4

ابهامات نگارشی درس

صفحه36

صفحه42

صفحه62

صفحه 36تمرین دوم عبارت الهوی گذاشتن فتحه بر روی ( ه )الهوی ضروری است .صفحه42تمرین دوم عبارت6 و الطیبون للطیبات فلش از ن به طّ کشیده شده در صورتی که فلش بایداز( ل)به طّ کشیده شوددر للطیبات صفحه62تمرین اول شماره صفحات سوره حمد وآیات 5تا1،60و59نوشته شده که 61و60صحیح است

5

اشکالات محتوایی

 

 

 

6

اهمیت فعالیتهای هر درس

...........

فعالیت های هر درس متناسب با درس می باشد

 

7

حجم کتاب< چه مواردی حذف وچه مواردی اضافه شود >

...........

.....................

 

8

نقش< تصاویر،شکل ها  نققشه ها و جدول ها دریادگیری>

..........

تصاویر و شکل ها در امریادگیری بسیار موثر است زیرادر ذهن بیشتر می ماند .

 

9

رعایت ترتیب وتوالی دروس

...........

ترتیب وتوالی دروس مناسب است .

 

10

سایر موارد

25-23

31 -26

صفحه23تمرین دوم تغییرکرده ،صفحه25کل صفحه تغییر کرده ، صفحه26تمرین دوم عوض شده،صفحه31عبارت قرآنی4و3عوض شده درصورتیکه لوحه های سال گذشته با این صفحات مطابقت ندارد ونیازبه لوحه های جدید با کتاب قرآن سال 88می باشد

 

<بسمه تعالی>

فرم تحلیل کتب درسی

مشخصات بررسی کننده : نام : پروین    نام خانوادگی : نظرپور   مدرک تحصیلی : فوق دیپلم آموزش ابتدایی

مدرسه : شهید اکبر نمازی 2      کتاب : آموزش قرآن      درس :

ردیف

موضوع

صفحه

پیشنهادات جهت اصلاح

1

 

مناسب بودن طرح <خبر کتاب،قطر واندازه آن

……….

طرح روی جلد وقطر واندازه ی آن مناسب است .

2

 

افزودن اطلاعات برای آموزش بهتر

28-24

پیشنهاد میشود به علت تصادف زیاد در جادههااز همین سنین پایین مطالبی دربارهی غللتصادف ماشین هانوشته شدودر صفحه 28علامت سبقت گرفتن ممنوع گنجانده شود .

3

 

همخوانی مطالب با سطح تحصیلی دانش آموز

………..

مطالب با سطح تحصیلی دانش آموزمتناسب است .

4

 

ابهامات نگارشی درس

 

مطالب در سطح دانش آموز می باشد و ابهامهتی در آن دیده نمی شود .

5

 

اشکالات محتوایی

 

به نظر من محتوای درس خوب ومناسب است .

6

 

اهمیت فعالیتهای هر درس

 

فعالیت های هر درس متناسب با درس می باشد وبرای کامل کردن آموزش درس لازم است

7

 

حجم کتاب<چه مواردی حذف وچه مواردی اضافه شود>

 

حجم کتاب مناسب است .

8

 

نقش< تصاویر،شکل ها  نققشه ها و جدول ها دریادگیری>

10-3-1

بهتراست دردرس اول تصویری هم از اداره پست نشان داده شود .تصویر آرامگاه سعدی هم در کنار آرامگاه حافظ نشان داده شود.صفحه10

9

 

رعایت ترتیب وتوالی دروس

 

چون مسیر حرکت خانواده هاشمی ازکازرون به نیشابور است .به ترتیب شهرهای بزرگ وآنچه دربین شهرهاوراه ها دیده می شود رانشان داده است .

10

 

سایر موارد

 

پیشنهاد میشود که چون اکثر دانش آموزان باشهرهایبزرگ مثل شیراز-اصفهان و مشهد آشنا هستندبهتر است مسیر خانواده هاشمی ازشهرها یا استان هاییکه زیاد شناخته شده نیستند باشد .

 

< بسمه تعالی >

فرم تحلیل کتب درسی

مشخصات بررسی کننده : نام : پروین    نام خانوادگی : نظرپور   مدرک تحصیلی : فوق دیپلم آموزش ابتدایی

مدرسه : شهید اکبر نمازی 2      کتاب : آموزش قرآن      درس :

ردیف

موضوع

صفحه

پیشنهادات جهت ارجاع

1

 

مناسب بودن طرح <خبر کتاب،قطر واندازه آن

.............

طرح روی جلد وقطر واندازه ی آن مناسب است .

2

 

افزودن اطلاعات برای آموزش بهتر

...............

بهتر است مطالبی هم درموردتکات بهداشتی به کتاب جهت نوشتن ویادگیری اضافه شود .

3

 

همخوانی مطالب با سطح تحصیلی دانش آموز

...............

مطالب با سطح تحصیلی دانش آموزمتناسب است .

4

 

ابهامات نگارشی درس

صفحه 1 وصفحه3

صفحه 1تمرین3شش خط برای نوشتن شش کلمه زیاد است بهتر است در پایان جمله نوشته شود که باشش کلمه جمله هم بساز .تمرین 2صفحه 3آفتاب و مهتاب ستاره ها برابرما را----- بهتر است قبل از این جمله یا (    ) ویا کلمه ی آنها را بنویسند

 

5

اشکالات محتوایی

.............

محتوای درس خوب و مناسب است .

 

6

اهمیت فعالیتهای هر درس

..............

فعالیت های درس بنویسیم برای یادگیری مناسب است .

 

7

حجم کتاب< چه مواردی حذف وچه مواردی اضافه شود >

..............

حجم کتاب زیاد است بهتر است از صفحات آن کم شود .

 

8

نقش< تصاویر،شکل ها  نققشه ها و جدول ها دریادگیری>

 

تصاویر،شکل ها و نقشه ها وجدول ها همه در یادگیری موثر هستند زیرادر ذهن می مانند .

 

9

رعایت ترتیب وتوالی دروس

 

ترتیب وتوالی دروس نیز مناسب است .

 

10

سایر موارد

102-72-59

صفحه 59تمرین1بهتراست یاتعداد خطوط رازیادکنند ویا جملهآخر( فهمیدم من راهی راپیدا کردم)راحذف نمایندچون خطوط کافی نیست .

تمرین3صفحه72جای خالی دومیزیر خط اول باشد .

تمرین2صفحه102جای خاتی آخر می باید زیر جمله ی اوتی یعنی نیکو خوابش نمی برد باشد .

 

 

ردیف

 

موضوع

صفحه

پیشنهادات جهت اصلاح

1

 

مناسب بودن طرح <خبر کتاب،قطر واندازه آن

……….

طرح روی جلد وقطر واندازه ی آن مناسب است .

2

 

افزودن اطلاعات برای آموزش بهتر

28-24

پیشنهاد میشود به علت تصادف زیاد در جادههااز همین سنین پایین مطالبی دربارهی غللتصادف ماشین هانوشته شدودر صفحه28علامت سبقت گرفتن ممنوع گنجانده شود .

3

 

همخوانی مطالب با سطح تحصیلی دانش آموز

………..

مطالب با سطح تحصیلی دانش آموزمتناسب است .

4

 

ابهامات نگارشی درس

 

مطالب در سطح دانش آموز می باشد و ابهامهتی در آن دیده نمی شود .

5

 

اشکالات محتوایی

 

به نظر من محتوای درس خوب ومناسب است .

6

 

اهمیت فعالیتهای هر درس

 

فعالیت های هر درس متناسب با درس می باشد وبرای کامل کردن آموزش درس لازم است

7

 

حجم کتاب< چه مواردی حذف وچه مواردی اضافه شود >

 

حجم کتاب مناسب است .

8

 

نقش< تصاویر،شکل ها  نققشه ها و جدول ها دریادگیری>

10-3-1

بهتراست دردرس اول تصویری هم از اداره پست نشان داده شود .تصویر آرامگاه سعدی هم در کنار آرامگاه حافظ نشان داده شود.صفحه10

9

 

رعایت ترتیب وتوالی دروس

 

چون مسیر حرکت خانواده هاشمی ازکازرون به نیشابور است .به ترتیب شهرهای بزرگ وآنچه دربین شهرهاوراه ها دیده می شود رانشان داده است .

10

 

سایر موارد

 

پیشنهاد میشود که چون اکثر دانش آموزان باشهرهایبزرگ مثل شیراز-اصفهان و مشهد آشنا هستندبهتر است مسیر خانواده هاشمی ازشهرها یا استان هاییکه زیاد شناخته شده نیستند باشد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر 1389ساعت 18:44  توسط   | 

نمونه سوالات درس ریاضی - پروین نظرپور

نام :

نام خانوادگي :

نام دبير :

بسمه تعالي

نمونه سوال رياضي

نام آموزشگاه :

پايه : سوم ابتدايي

سال تحصيلي : 89-88

صفحه : 1

رديف

سوالات

سطوح حيطه شناختي

بارم

1

با توجه به جدول سمت چپ جدول سمت راست را كامل كنيد .

 

 

درك و فهم

25/1

2

تفريق زير را انجام دهيد و بعد درستي آن را امتحان كنيد .

                                                                                                                            542

                                                                                                                           375-           

 

 

كاربرد

2

3

در جاي خالي رقم مناسب بنويسيد .

الف-3 كيلومتر و 200 متر چند متر است ؟ .......................................... متر

ب-4600 متر ........................ كيلومتر و ...................متر است .

ج-2 كيلوگرم و 400 گرم ...................................... گرم است .

د-دو نيم كيلوگرم ................................ گرم است .

كاربرد

25/1

4

علامت  يا  يا = بگذاريد .

6 × 4  4 × 7                     5 × 4  7 × 3                      6 × 2  4 × 3

دانش

5/1

5

هر مسلمان در يك شبانه روز 5 نوبت نماز مي خواند . در 4 شبانه روز چند نوبت نماز مي خواند ؟

تركيب

1

6

در جاي خالي مناسب بنويسيد .

الف-هر مثلث را كه دو ضلع هم اندازه داشته باشد .................................. مي گوييم .

ب-اندازه دور هر شكل ............................... آن شكل نام دارد .

ج-در لوزي همه ضلعها با هم ................................ هستند .

د-اندازه هر پاره خط را ........................... آن پاره خط نيز مي گوييم .

تجزيه و تحليل

2

 

 

نام :

نام خانوادگي :

نام دبير :

بسمه تعالي

نمونه سوال رياضي

نام آموزشگاه :

پايه : سوم ابتدايي

سال تحصيلي : 89-88

صفحه : 2

رديف

سوالات

سطوح حيطه شناختي

بارم

7

براي تساوي ضرب 12 = 4 × 3 شكل مناسبي بكشيد .

درك و فهم

1

8

عدد پنج هزار و چهار را با رقم بنويسيد .

دانش

1

9

براي تقسيم 7 ÷ 14 يك مسئله بنويسيد و آن را حل كنيد .

تركيب

2

10

براي شكل مقابل يك تساوي ضرب بنويسيد .

درك و فهم

1

11

تساوي   5 × 3 = 3 × 5   را روي يك محور نشان دهيد .

تركيب

2

12

ضلع بزرگ مستطيلي 35 سانتيمتر و ضلع كوچك آن 7 سانتيمتر است . ضلع بزرگ اين مستطيل چند برابر ضلع كوچك آن است ؟

كاربرد

2

13

دو اسكناس هزار ريالي و 15 اسكناس صدريالي و 4 سكۀ ده ريالي چند ريال است ؟

ارزشيابي

1

14

شكل زير از ................................... مثلث متساوي الساقين و ........................... مثلث متساوي الاضلاع تشكيل گرديده است ؟

دانش

1

« پروين نظرپور آموزگار پايه سوم دبستان شهيد اكبر نمازي 2 »        موفق باشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام :

نام خانوادگي :

نام دبير :

بسمه تعالي

نمونه سوال رياضي

نام آموزشگاه :

پايه : سوم ابتدايي

نوبت : دوم خرداد 89

صفحه : 1

رديف

سوالات

سطوح حيطه شناختي

بارم

1

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد .

الف-به مثلثي كه دو ضلع هم اندازه داشته باشد مثلث ................................... مي گويند .

ب-فاصله هاي دور را با ................................ اندازه گيري مي كنند .

ج-بهترين وسيله براي كشيدن دايره .............................. است .

د-اندازه دور هر شكل را .................................. آن شكل نيز مي گويند .

دانش

2

2

دو خط موازي و دو خط متقاطع بكشيد .

درك و فهم

2

3

در جاي خالي عدد مناسب بگذاريد .

17 =  × 1                                                      = 9 ÷ 9

                              + ( 6 × 7 ) = 6 × 8                                          180 =  × 18

دانش

2

4

علامت  بگذاريد .

1

5

2

5

3

5

4

5

 


1

2

1

3

1

4

  1

5

                                                                            

                                                                                                                                        

 

دانش

2

5

براي محور زير يك تساوي ضرب بنويسيد .

كاربرد

1

6

عدد زير با حروف و با رقم بنويسيد .

.........................................................................62801

چهارصد و دو هزار پانصد .........................................................................

دانش

1

7

مساحت شكل زير را حساب كنيد .

كاربرد

1

 

 

نام :

نام خانوادگي :

نام دبير :

بسمه تعالي

نمونه سوال رياضي

نام آموزشگاه :

پايه : سوم ابتدايي

نوبت : دوم خرداد 89

صفحه : 2

رديف

سوالات

سطوح حيطه شناختي

بارم

8

كسر مربوط به قسمت رنگي به قسمت رنگي هر شكل را بنويسيد .

درك و فهم

1

9

به سوالات زير پاسخ دهيد .

الف-3 كيلوگرم و 400 گرم روي هم ................................. گرم است .

ب-3 كيلوگرم و 674 متر چند متر است ؟ ........................................ متر

ج-يك ساعت .................................... دقيقه است .

د-يك متر چند سانتي متر است ؟ ...................................... سانتي متر

كاربرد

2

10

براي تقسيم             = 5 ÷ 15 يك مسئله بنويسيد و آن را حل كنيد .

ارزشيابي

1

11

ضرب هاي زير را انجام دهيد .

                                               7                68                          9000                       17008

                                               3 ×            9 ×                          5     ×                      4          ×

 

تركيب

2

12

تقسيم هاي زير را انجام دهيد .

 

 

تركيب

2

13

كلاس سوم 32 نفر دانش آموز دارد . اگر ربع اين دانش آموزان عضو كتابخانه باشند . چند نفر عضو كتابخانه هستند .

ارزشيابي

1

« پروين نظرپور آموزگار پايه سوم دبستان شهيد اكبر نمازي 2 »                        موفق باشيد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر 1389ساعت 18:29  توسط   | 

جدول زمانبندي دروس پايه سوم ابتدايي سال تحصيلي 89 – 88 - پروین نظرپور

باسمه تعالي

جدول زمانبندي دروس پايه سوم ابتدايي سال تحصيلي 89 – 1388

كتاب

قرآن

هديه هاي آسمان

هديه هاي آسمان كار

بخوانيم

بنويسيم

رياضي

علوم

اجتماعي

ماه

مهر

21- 2

17- 8

10- 1

20- 2

21- 1

29- 2

21- 6

11- 1

آبان

51- 22

31- 18

26- 11

47- 21

42- 22

59- 30

40- 22

20- 12

آذر

68-52

43- 32

35- 27

70- 48

63- 43

86- 60

60- 41

36- 21

دي

77- 69

47- 44

37- 36

87- 71

77- 64

105- 87

69- 61

42- 37

بهمن

92- 78

57- 48

42- 38

117- 88

105- 78

128- 106

85- 70

52- 43

اسفند

110-93

67- 58

47- 43

142- 118

126- 106

150- 129

101- 86

64- 53

فروردين

116- 111

71- 68

52- 48

153- 143

135- 127

166- 151

107- 102

68- 65

ارديبهشت

124- 117

79- 72

58- 53

172- 154

154- 136

192- 167

117- 108

73- 69

 

 پروين نظرپور

آموزگار پايه سوم دبستان شهيد اكبر نمازي 2

17/8/88

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر 1389ساعت 18:17  توسط   | 

نمونه سوالات و جدول بودجه بندی - فرزانه فراز

بسم الله الرحمن الرحیم

 

جدول بودجه بندي دروس پايه دوم ابتدايي سال تحصيلي 89-88

ماه

هفته

قرآن

هديه آسماني

بنويسيم

بخوانيم

رياضي

علوم

 

مهر

اول

3-1

3-2

7-1

7-2

4-1

6-7

دوم

6-4

5-4

14-8

13-8

9-5

9-8

سوم

7-9

7-6

22-15

17-14

14-10

11-9

چهارم

13-10

9-8

28-3

20-18

19-15

14-12

 

آبان

اول

15-14

11-10

35-29

26-21

25-20

17-15

دوم

18-16

13-12

42-36

32-27

30-26

20-18

سوم

21-19

15-14

49-43

36-33

36-31

22-21

چهارم

يادآوري

يادآوري

يادآوري

40-37

43-37

ارزشيابي

 

آذر

اول

24-22

17-16

54-50

44-41

47-44

24-23

دوم

26-25

20-18

60-55

48-45

53-48

26-25

سوم

28-27

21-20

64-61

54-49

59-54

28-27

چهارم

31-29

23-22

70-65

62-55

64-60

30-29

 

دي

اول

36-32

25-24

75-71

67-63

69-65

35-31

دوم

40-37

27-26

80-76

73-68

75-70

40-36

سوم

43-41

33-28

84-80

79-74

79-76

48-41

چهارم

«امتحانات نوبت اول»

 

بهمن

اول

45-44

35-34

90-85

84-80

85-80

51-49

دوم

49-46

37-36

95-91

90-86

90-86

54-52

سوم

54-53

39-38

99-96

96-91

95-91

58-55

چهارم

58-55

يادآوري

105-100

105-97

100-96

62-59

 

اسفند

اول

يادآوري

43-40

112-106

113-106

106-101

65-63

دوم

60-59

45-44

119-113

120-114

113-107

68-66

سوم

64-61

47-46

126-120

126-121

123-114

71-69

چهارم

68-65

49-48

133-127

138-127

130-124

ارزشيابي

فروردين

اول

«تعطيلات نوروزي»

دوم

سوم

71-69

51-50

136-134

144-139

136-131

74-72

چهارم

74-72

53-52

140-137

148-145

141-137

77-75

 

ارديبهشت

اول

82-75

55-54

144-141

153-149

146-142

79-78

دوم

86-83

57-56

148-145

159-154

151-147

82-80

سوم

90-87

60-58

155-149

169-160

156-152

85-83

چهارم

امتحانات شفاهي

«سرگروه پايه دوم ناحيه دو خرم آباد»

 

 

نام و نام خانوادگي :

به نام خدا

امتحان رياضي نوبت اول سال 89-88

پايه دوم دبستان شهيد اكبر نمازي 2

 

رديف

 

بارم

1

با توجه به

يكي     يكي  - ده تايي – ده تايي – ده تايي – صدتايي – صدتايي

يكي     يكي 

يكي     يكي         با رقم ..................................با حروف ..............................

2

2

با دو رقم 1 و 7 چند عدد دو رقمي مي توان نوشت آن ها را بنويسيد .

                                                                                        .............................و...........................

1

3

در جاهاي خالي علامت بزرگتر ، كوچكتر يا مساوي بگذاريد .

7                            2+5                                                                        95                        39

1-3           0-2                                                                    4+7                         7

2

4

نه ده تايي مي شود .................................

14 برابر است با ........................يكي و .............................ده تايي

1

5

خط هاي شكسته – خميده – راست را از هر كدام يكي بكشيد .

2

 

 

 

6

يك مسئله بنويسيد كه حل آن 2=7-9 باشد .

 

 

1

7

جمع هاي ستوني را حل كنيد .

        10 +                       16 +                                                 7  +                                9+                                 

         8                              3                                                          5                                   6 

                                                                                                                                                 

2

8

براي عددهاي زير دو جمع و دو تفريق بنويسيد                                         .........................=5+7

2

9

در جاهاي خالي عدد مناسب بنويس .

......................=7+(...................+.................)=(7+3)+5

3=....................-8                                   ..................=(8+2)+8

19=...............+10                                  .................=.................+10=7+4

3

10

ساعت 9:5 را بكش و نشان بده .

1

11

دور عدد زوج را خط بكش .                                                                        10-20-4-23-16

1

12

جمع و تفريق زير را روي محور پيدا كن و بكش و در جاي خالي عدد مناسب بنويس .

.......................=5+8

....................=6-15

                                                                                        

                                                                                           (پيروز و شاد باشيد ) 

 

 

 

 

 

 


 

 

نام و نام خانوادگي :

به نام خدا

امتحان بنويسيم نوبت اول سال 89-88

پايه دوم دبستان شهيد اكبر نمازي 2

 

رديف

 

بارم

1

كلمه هاي زير را معنا كن .

قصه                      با عجله                      تازه                            خوش حال

2

2

مرتب كن .

مي خواهي بشويي اگر دست هايت ميكروب ها با بايد بجنگي را اول خوب

................................................................................................................

دارم آدم هاي خدا راست گو را دست

........................................................

2

3

جاهاي خالي را پر كن .

غذا براي انسان مثل ................................براي ماشين است .

خورشيد ، گرما و نور خود را .............................موج كوچولو باشيد .

شما خنديديد و ..........................«آفرين» .

وقتي چراغ باشد ، ............................

2

4

هر دسته را به ترتيب اندازه ، از كوچك به بزرگ بنويس .

فيل – گوسفند – مورچه – مرغ ...........................................................................

هندوانه – زردآلو – گيلاس – پرتقال ...................................................................

2

5

به جاي كلمه ي داخل كمانك ، كلمه ي مناسب ديگري بگذار و جمله ها را بنويس .

الف- خداوند همه چيز را (خلق كرده است) .................................................................

ب- ما بايد از حيوانات (مواظبت كنيم) .......................................................

2

6

جمله را پرسشي كن و با علامت منلسب بنويس .

1-سعيد درسش را خواند .................................................

2-نرگس با پدر و مادرش به مشهد رفت (من)  .................................................................

1

7

مخالف هر كلمه را بنويس .   تاريك ......................دير ...........................خانم.............................

5/1

8

طبقه بندي كن .             گوشت – لباس – غذا – پارچه

                                 پتختني ها                      دوختني ها

 

 

2

9

هر سه كلمه را در يك جمله بكار  ببر.          پرچم       ايران        افتخار

..........................................................

1

10

بااين كلمه ها دو كلمه ي جديد بساز .

گل – خند – خانه – خوش – لب – حال ................................................................................

1

11

به هر كلمه (ها) اضافه كن .     آدم  ........................  راننده ...........................

5/0

12

دو كلمه بنويس كه مثل حتما باشد .              .......................           .........................

5/0

13

چگونه از دندان هايت مواظبت مي كني ؟

 

5/0

14

جمله بساز .     رنگين كمان           مسواك        نگه داري          ناراحت

 

2

 


 

 

نام و نام خانوادگي :

به نام خدا

امتحان بنويسيم نوبت دوم سال 89-88

پايه دوم دبستان شهيد اكبر نمازي 2

 

رديف

 

بارم

1

جاهاي خالي را با كلمه مناسب پر كنيد .

خدا آدم هاي راست گو را ................................دارد.

.....................يعني كسي كه با گل ظرف هاي سفالي مي سازد .

مرغك يعني ...........................

به جايي كه در آن گندم مي رويد .............................مي گويند .

2

2

مخالف كلمه هاي زير را بنويسيد .

تنبل                بلند                      دور                          شبانه

2

3

مرتب كنيد .

دقت ، هنرمند ، بايد ، كند ، نگاه ، همه ، چيز ، به ، با

................................................................................

مي نامند – روز – 15 – هر – را – سال – روز – درختكاري – اسفند

.................................................................................................

2

4

معناي كلمه هاي زير را بنويسيد .

قصه                              پاكيزه                                 سرسبزي

5/1

 

5

هر يك از كلمه هاي زير را به جمله اي كه با آن ارتباط دارد وصل كنيد .

نمايشگاه                                          سرزمين مردمان دلير است

ايران                                                 محل نمايش چيزاست

نوروز                                               جشن سال نو است

رنگين كمان                                    هفت رنگ است

2

6

هر كلمه تو را به ياد چه كلمه هايي مي اندازد .

مشهد :                                                            مدرسه :

1

7

با كلمه هاي زير جمله بسازيد .

مسابقه                                   تشكر                        فردوسي                          نگه داري

2

8

كلمه هاي داخل كمانك را انتخاب كنيد و در جاي خالي قرار بده .

هواي بهار بسيار .............................است .(سرد – سوزناك – دلپذير)

رنگ پرچم كشورها با هم .............................دارد. (شباهت – فرق – نزديكي)

1

9

به كلمه زير (ان) اضافه كن و جمع ببنديد .

دوست                      گرسنه                                   ستاره                              گوسفند

2

10

دسته بندي كنيد (چراغ راهنما – آجر – تيشه – كيف – دفتر – پياده رو)

مدرسه                                    عبور و مرور                                  بنايي

 

 

 

 

2

11

با كلمه هاي زير يك داستان كوتاه بنويسيد .

تفنگ – شكارچي – شكار

1

 

 

12

هر دسته را به ترتيب اندازه كوچك به بزرگ بنويسيد .

هندوانه – زردآلو – گيلاس – پرتقال

خرداد- ارديبهشت – فروردين

5/1

 


 

 

نام و نام خانوادگي :

به نام خدا

امتحان رياضي نوبت دوم سال 89-88

پايه دوم دبستان شهيد اكبر نمازي 2

 

رديف

 

بارم

1

با توجه به شكل جاهاي خالي را كامل كنيد .

يكي       ده تايي         صدتايي              يكي    يكي        صدتايي    صدتايي       صدتايي

                                                              يكي    يكي        صدتايي    صدتايي       صدتايي

                                                              يكي

با عدد ......................                  با حروف............................

25/1

2

جمع هاي زير را انجام دهيد .

...........................=5+(..................+8)=(5+2)+8

....................+10=17                       .....................=.................+10=7+6

25/1

3

براي شكل زير يك جمع و يك تفريق بنويسيد .

....................=....................+.......................                                         4            9

....................=....................-.......................

5/1

4

در جاهاي خالي علامت بزرگتر ، كوچكتر يا مساوي بگذاريد .

4                        4-8                                                         30            0+3

0+12     5+7                                                         189           198

1

5

تفريق زير را روي محور نشان بدهيد و در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد .

....................=6-15

1

6

سلام بچه ها زنگ ورزش است ساعت هشت و ده دقيقه را بكش و نشان بده .

1

 

 

7

به سوال هاي زير پاسخ دهيد .

الف-با دو رقم 7 و 6 دو عدد دو رقمي بنويسيد . .............................و............................

ب- كوچكترين عدد يك رقمي فرد هستم من چه عددي هستم ؟................................

ج- 5 يكي و 6 ده تايي و 2 صدتايي مي شود ................................

5/1

8

درخت سيب خانه ي مريم 74 سيب داشت . مريم 32 تاي آن ها را چيد .

چند تا سيب به درخت مانده است ؟

1

9

چند ريال پول داريم .                                        5           10      20     250

  .............................                                        ريال      ريال     ريال     ريال

1

10

ياسمن در يك گلدان 8 گل قرمز و 5 گل صورتي گذاشت . او در اين گلدان ، روي هم چند گل گذاشته است ؟

1

11

جمع و تفريق زيرا انجام دهيد .

                   381                                                                         295

                  267-                                                                       158     +

                                                    9          +

 

 


2

12

در جاهاي خالي عدد مناسب بنويسيد .

2 متر و 35 سانتي متر يعني ......................... سانتي متر .

3 متر مي شود ...........................سانتي متر .

157 سانتي متر مي شود ...................متر و سانتي متر .

2

13

در جاهاي خالي كلمه هاي مناسب بنويسيد .

الف- در مستطيل ضلع ها روبرو با هم ..............................هستند .

ب- در مربع هر ضلع از هر قطر .........................است .

ج- مثلث قطر ............................

5/1

14

يك دايره رسم كنيد و دو شعاع آن را رسم كن .

1

 

 

15

با توجه به شكل در جاهاي خالي عدد مناسب بنويسيد .

.........................پنج تا مي شود ...................                                  5            5

......................چهار تا مي شود...................                                     4      4      4

2

 


 

بسمه تعالي

نام درس : بخوانيم                    موضوع : دوستان ما              پايه : دوم                   تاريخ : 25/10/88

اهداف كلي : هدف از اين درس اين است كه دانش آموزان با مشاغل مختلف و نكته ها و واژه هاي آن آشنا شوند .

اهداف رفتاري: 1-دانش آموزان با كشاورز – رفتگر – بنا – باغبان – پليس – معلم بيشتر آشنا مي شوند .

                             2- ياد مي گيرند كه هر كدام از مشاغل به نوبه خود با ارزش ، مفيد و زحمتكش هستند.

                              3- انواع شغل ها را به راحتي نام ميبرند . 4- با كلمات اين درس جمله مي سازند .

                               5- از روي درس درست و صحيح مي خوانند . 6- املاي درس را به راحتي مي توانند بنويسند .

روش تدريس : پرسش و پاسخ – سخنراني – نمايش

وسايل كمك آموزشي : كتاب و از تصاوير كتاب – آوردن چند وسيله مربوط به درس – گچ – تابلو – مداد

فعاليت قبل از شروع درس : ذكر نام خدا – سلام و احوالپرسي – انجام حضورو غياب – دقت در وضع جسمي و رواني فراگيران

مرحله ي آمادگي : در  رابطه با هدفهاي رفتاري درس قبل و پيش دانسشته هاي دانش آموزان در زمينه ي درس جديد سوالاتي مطرح ميكنم .

ارائه درس جديد : با توجه به اهداف رفتاري و با استفاده از روش هاي تدريس و وسايل كمك آموزشي ذكر شده به ارائه درس جديد مي پردازيم .

فعاليت هاي تكميلي : به كمك دانش آموزان نكاتي كه روي تخته كلاس نوشته ايم بار ديگر درس را به طور خلاصه بيان كرده و به نتيجه گيري مي پردازيم .

ارزشيابي پاياني : در رابطه ب اهداف جزيي و رفتاري درس جديد سوالاتي براي دانش آموزان طرح كرده و از چند نفر مي خواهيم كه پاسخ آن ها را بيان كنند .

تعيين تكليف : ارزشيابي بعد از تدريس انجام مي گيرد – بعد تعيين تكليف و اختتام درس

 


 

بسمه تعالي                                              (طرح درس روزانه)

نام درس : هديه هاي آسمان      نام كلاس : دوم    تعداد : 24  نام معلم : فرزانه فراز  

نام مدرسه : شهيد اكبر نمازي 2   تاريخ : 23/9/88  رئوس مطالب و مفاهيم درس : جشن تولد

هدف هاي كلي و رفتاري : آشنايي با انبياء و پيامبران بزرگ الهي و نام پيامبر اسلام و احساس علاقه و احترام به پيامبر اسلام (ص)

هدف هاي درس جزيي : پيامبران بزرگ الهي را نام مي برد – به تحقيق درباره ي رفتار پيامبر (ص) با كودكان علاقه نشان مي دهند و به حضور در جشن ميلاد پيامبر علاقه مندمي شوند .

وسايل مورد نياز : كتاب هديه هاي آسمان – گچ – تابلو

قبل از شروع تدريس : سلام و احوالپرسي – دقت در وضع جسماني و رواني دانش آموزان – دقت در مسائل فيزيكي كلاس – حضور و غياب

ارزشيابي تشخيصي رفتارهاي ورودي آماده سازي : نتايج حاصل از ارزشيابي نقطه شروع آموزش را مشخص مي كند . سوال و جواب و يادآوري از درس گذشته و ارتباط با درس جديد ايجاد انگيزه براي دانش آموزان كاربرد درس جديد در زندگي روزانه خلاصه درس – تعين تكليف و اختتام

عوامل تدريس انتخاب با تنظيم محتوا : آمادگي و ايجاد انگيزه معرفي درس جديد ارائه مطالب تدريس ارزشيابي بعد از تدريس خلاصه درس تعين و تتكليف و اختتام

روش هاي تدريس: سخنراني - پرسش و پاسخ – آزمايش – نمايش – فعال

تكميلي : خلاصه – جمع بندي و ارتباط مطالب با يكديگر – تكليف و تمرين – آزمون

روش هاي تكويني : مطمئن شدن از يادگيري دانش آموزان اطمينان از اين كه اهداف رفتاري پيش بيني شده تحقق يافته است دقت در رفتارهايي كه نشان علاقه مندي يا عدم دانش آموزان نسبت به درس مي باشد .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر 1389ساعت 18:13  توسط   | 

طرح درس- فرزانه فراز

 

شماره جلسه : 7                                                                                                تاريخ : 9/9/88   درس : 7

نام درس : هديه هاي آسمان

موضوع درس : براي پاكيزگي

هدف درس : آشنايي با وضو

مدت جلسه : 45دقيقه

تهيه كننده : فرزانه فراز

 

رئوس مطالب

هدف هاي جزي

هدفه هاي رفتاري

پيش بيني رفتار ووردي

ارزشيابي تشخيصي

نتيجه

مراحل تدريس

روش

وسايل

زمان

فعاليت هاي ديگر

نحوه ارزشيابي پاياني

پاكيزگي و آشنايي با وضو و مراحل آن

1- با نحوه ي پاكيزگي براي وضو آشنا شوند .

2- آشنا با عمل انجام داده وضو براي آماده شدن براي حرف زدن با خدا

3- تشخيص مراحل و ترتيب انجام وضو

دانش آموزانددر پايان درس بتوانند :

1-چگونه خود را پاكيزه كننده .

2- وضو را عملا انجام دهند 3- بتوانند مراحل وضو را به ترتيب انجام دهند .

براي رفتن به مهماني چه كار مي كنيد ؟

دوست داريد وقتي به مدرسه مي آييد چگونه باشيد ؟

چگونه با معلم و بزرگكترها حرف مي زنند ؟

 

1- دلت مي خواهد به خدا چه بگويي ؟

2- كجا مي تواني با خدا حرف بزني ؟

3- چه وقت مي تواني با خداي مهربان حرف بزني

4- با چه زباني مي تواني با خداوند حرف بزني ؟

+

 

  +

 

 +

 

 +

 

 

1-آمادگي و ايجاد انگيزه

2- معرفي درس

3- ارائه درس

4- جمع بندي

5- ارزشيابي

6- دادن تكليف و پايان دادن درس

پرسش و پاسخ نمايش دادن

تصاويري از محل وضو  كتاب

ظرف آْب

1 دقيقه

1 دقيقه

25 دقيقه

1 دقيقه

5 دقيق

1دقيقه

پاسخ به پرسش ها بهص ورت فردي – انجام مراحل وضو به صورت فردي – رنگ آميزي تصاوير كتاب كار – تكميل كردن جاهاي خالي

براي حرف زدن با خداي مهربان اول بايد چه كار كنيم ؟

در انجام وضو اول چه كنيم ؟

با كدام دست مسح سر را مي كشيم ؟

بعد از شستن صورت چه كار مي كنيم ؟

اول كدام دست را مي شوييم ؟

براي چه كارهايي وضو مي گيريم ؟

 


 

نام درس : علوم     موضوع درس : حجم      هدف درس : آشنايي با مفهوم واژه ي حجم     مدت جلسه : 45 دقيقه    پايه : دوم     تهيه كننده : فرزانه فراز    تاريخ : 19/9/88

تحليل آموزشي

هدف هاي كلي

هدفهاي رفتاري

پيش سازمان دهنده

ارزشيابي ورودي

نتيجه

انتخاب روش تدريس مناسب با محتوا

انتخاب رسانه متناسب با محتوا

فعاليت هاي مربوط به علم

 

فعاليت هاي مربوط به شاگرد

ارزشيابي پاياني

فعاليت هاي تكميل

حجم

مقايسه حجم اجسام مختلف – مهارت طراحي آزمايش و مهارت اندازه گيري

دانش آموزيان در پايان درس :

به مفهوم وا‍ژه حجم پي برند . حجم اجسام مختلف را تشخيص دهند .

دانش آموزان در پايان درس : به مفهوم واژه ي حجم پي برند . حجم اجسام مختلف را تشخيص اجسام را از نظر حجم مقايسه كنند . با مشاهده ي تصوير مناسب داستاني در رابطه با مفهوم حجم بسازند . حجم چند جسم را دو به دو با هم مقايسه كنند . براي مقايسه حجم دو يا چند ماده آزمايش – طراحي و اندازه گيري كنند – نتيجه گيري مقايسه حجم دو جسم را در يك جمله بيان كنند

كدام يك از دو بادكنك بزرگتر است ؟

چرا بادكنك بنفش جاي بيشتري مي گيرد ؟

از آزمايش جامد – مايع – گاز چه نتيجه اي گرفته ايد ؟

آيا آب هميشه مايع است ؟

چه كنيم تا آب جامد يا گاز شود ؟

مواد به يك اندازه جا مي گيرند ؟

از فعاليت انداختن سنگ هاي مختلف در آب چه نتيجه اي گرفته ايد ؟

 

پرسش و پاسخ – مشاهده – همياري – عملكرد – قضاوت

كتاب – بادكنك – توپ – كيف – وسايل تحرير – دانش آموزان

1- سلام احوالپرسي كردن و انجام حضور و غياب كردن 2- ارزشيابي تشخيصي 3- مرور احتمالي مطالب گذشته 4- آماده سازي 5- معرفي موضوع 6- ارائه درس جديد 7- جمع بندي 8- اجراي ارزشيابي پاياني 9- تعين تكليف

3 دقيقه

5 دقيقه

2 دقيقه

3 دقيقه

1 دقيقه

25 دقيقه

2 دقيقه

3 دقيقه

1 دقيقه

فردي :پاسخ به پرسش ها

مشاهده تصوير

گروهي : مقايسه اجسام و طراحي آزمايش و اندازه گيري

كدام يك از بادكنك ها بزرگ تر است ؟ و جاي بيشتري مي گيرد ؟

چرا بادكنك بنفش جاي بيش تري مي گيرد ؟

كدام يك از اين اجسام حجم بيشتري دارد ؟

حجم كدام يك از اين سه ظرف بيش است ؟

از بچه ها مي خواهيم كه داستان را روي كاغذ يا مقوا بنويسند و به كلاس بياورند .

 


 

بسه تعالي

نمونه اي از طرح درس رياضي     نام آموزگار : فرزانه فراز      نام درس : رياضي     بخش : صفحه 65     موضوع درس : شمردن و نوشتن اعداد مضارب دو

   كلاس : دوم   تعداد : 24 نفر   تاريخ : 7/10/88 دبستان شهيد اكبر نمازي 2

مراحل تدريس :

1-مرحله آموزش (حضور و غياب – ايجاد انگيزه)   5 دقيقه

2- مطرح كردن موضوع درس جديد و اهداف آن     5 دقيقه

3- ارائه درس جديد :      15 دقيقه

4- جمع بندي و نتيجه گيري لازم 5 دقيقه

5- ارزشيابي از درس (سوالات پاياني)    10 دقيقه

6- تعين تكليف       5 دقيقه

هدف كلي : دانش آموزان ياد مي گيرند كه اعداد را دو تا دو تا بشمارند و بنويسند .

هدف هاي جزي دانش آموزان

مراحل تدريس و روش هاي تدريس

وسايل كمك آموزشي

ارزشيابي پاياني (رفتاري)

تعين تكليف

دانش آموزان بتوانند اعداد را دو تا دو تا بشمارندو بنويسند

مجم : نيمه مجم

آزمايشگاه : بحث گروهي

مجرد   نيمه مجرد

سخنراني     ايفاي نقش

گردش علمي     نمايش فيلم

پرسش و پاسخ

طناب و گيره

دانش آموزان

گردو

از چند دانش آموزان مي خواهم كه توضيحاتي درباره ي درس بگويند تا بفهمم تا چه اندازه اي ياد گرفته اند و چند تمرين را روي تابلو انجام دهند .

يك صفحه اعداد مضارب دو را در دفتر رياضي بنويسند و براي جلسه ي آينده به كلاس ارائه دهند .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر 1389ساعت 18:2  توسط   | 

طرح درس روزانه - درس ریاضی فرزانه فراز

طرح درس روزانه

نام مدرسه : شهيد اكبر نمازي 2    نام كلاس : دوم     شماره 1

نام معلم :فرزانه فراز  نام درس : رياضي   تعداد دانش آموز : 23 نام درس : رياضي  تاريخ : 1388

رئوس مطالب و مفاهيم درس

جمع اعداد زوج و فرد

هدفهاي كلي و رفتاري

شناخت اعداد زوج و فرد و بكارگيري آن ها و شمردن 2 تا 2 و 3 تا 3 و 5 تا 5 تا

هدفهاي درسي

(جزئي)

دانش آموزان بعد از تدريس بايد اين مطالب را بدانند : بتوانند تمرين هاي مربوطه را جواب دهد . مضارب 2 و 3 و 5 را بداند . اعداد زوج و فرد را تشخيص بدهد .

وسايل مورد نياز

كتاب – گچ – تخته – مهره هاي رنگي

قبل از شروع تدريس

سلام و احوالپرسي – دقت در وضع جسماني و رواني دانش آموزان – دقت در مسائل فيزيكي كلاس – حضور و غياب

ارزشيابي تشخيص رفتارهاي ورودي

(آماده سازي)

نتايج حاصل از ارزشيابي نقطه شروع آموزش را مشخص مي كند – سوال و جواب و يادآوري از درس گذشته و ارتباط با درس جديد – ايجاد انگيزه براي دانش آموزان – كاربرد درس جديد در زندگي روزانه – تاريخچه

عوامل تدريس انتخاب يا تنظيم محتوا

آمادگي و ايجاد انگيزه معرفي درس جديد – ارائه مطالب تدريس – ارزشيابي بعد از تدريس – خلاصه درس – تعيين و تكليف و اختتام

روشهاي تدريس

سخنراني – پرسش و پاسخ – آزمايش – نمايش – فعال

تكميلي

خلاصه – جمع بندي و ارتباط مطالب با يكديگر – تكليف و تمرين – آزمون

روشهاي تكويني

مطمئن شدن از يادگيري دانش آموز – اطمينان از اينكه اهداف رفتاري پيش بيني شده تحقق يافته است – دقت در رفتارهايي كه نشان علاق مندي يا عدم علاقه دانش آموزان نسبت به درس باشد .

 گردآورنده: فرزانه فراز

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر 1389ساعت 17:36  توسط   | 

آشنایی با انواع گیاه و قسمت های مختلف آن و ریشه ها

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم خرداد 1389ساعت 12:37  توسط   | 

فعالیت های مربوط به معلم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم خرداد 1389ساعت 12:36  توسط   | 

فعالیت های مربوط به معلم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم خرداد 1389ساعت 12:36  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر